Stanovy

Stanovy Via fidelis zapsaný spolek
(Via fidelis z.s.)

Hlava I – základní ustanovení

Článek 1.1.

Via fidelis je spolek občanů, všestranně usilující o nejširší možný rozvoj aktivit svých členů a spolupracujících subjektů. Spolek podporuje rozvoj spolupráce a koordinační činnost s dalšími občanskými sdruženími a obchodními institucemi, mající stejný či podobný program. Spolek je uzavřená, výběrová, nadregionální a nadprofesní organizace.

Článek 1.2.

Název spolku zní: Via fidelis z.s. (dále ve stanovách případně jen „ Via fidelis“ nebo „Spolek“
Obec, v níž je umístěno sídlo spolku: Liberec 460 01, ul. Na mlýnku 712.

Hlava II – cíl činnosti

Článek 2.1.

Účelem činnosti Spolku je zejména organizace a přímá realizace projektů se zdravotně znevýhodněnými občany (dále jen ZZO), poskytování pracovního a sociálního poradenství, zařazení zdravotně znevýhodněných a jejich integrace do sociálního podnikání a dále bude účelem

– podporování a rozvoj komplexních, rehabilitačních služeb pro ZZO, snaha o zlepšení celkového zdravotního stavu ZZO – sociální rehabilitace
– pomoc při vyhledávání vhodného zdravotnického zařízení s ohledem na jejich zdravotní stav resp. stupeň zdravotního znevýhodnění
– návrh vhodných doplňkových aktivit
– organizace a zajišťování výchovně vzdělávacích aktivit
– navázání spolupráce s nejbližším okolím ZZO a poskytnutí konzultací v rámci jejich zařazení do aktivního života
– přednášková a konzultační činnost se zaměřením na zdravotně znevýhodněné osoby
– prohloubení znalostí a zkušeností v oblasti sociálně zdravotní rehabilitace a sociálním podnikání
– spolupráce se subjekty, jejichž činnost souvisí s činností spolku

Článek 2.2.

Spolek bude provozovat vedlejší činnost:
– výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
– zprostředkování obchodu a služeb
– služby v oblasti administrativní práci a služby organizačně hospodářské správy

Hlava III – vznik a zánik členství , práva a povinnosti členů

Článek 3.1.

Členství ve spolku vzniká složením slibu na zasedání Grémia spolku. Slib je možno složit nejdříve po uplynutí roční čekací lhůty a vyslovení souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku. O souhlasu se zpracovává protokol. Pokud některý z kandidátů nezíská dvoutřetinovou většinu, rozhodne o dalším postupu Grémium.
Článek 3.2.
text slibu: Slibuji na svou čest a svědomí, že za všech okolností budu mít na zřeteli prospěch spolku a jeho členů. Přitom se budu řídit stanovami, platným právním řádem, zásadami etiky v podnikatelských aktivitách a ve vzájemných vztazích. Zachovám mlčenlivost o všech vnitřních záležitostech týkajících se činnosti spolku. Tak slibuji.
Článek 3.3.
Návrhy na přijetí nových kandidátů mohou předložit stávající členové spolku k projednání v termínech stanovených Grémiem. Kandidátem na členství ve spolku se může stát občan starší 18 ti let. Průběh plnění úkolů kandidátů v čekací lhůtě projedná Grémium nejméně dvakrát.
3.3.1.
Kandidáti na členství ve spolku se mohou zúčastňovat všech akcí, vztahují se na ně všechny povinnost včetně mlčenlivosti, nepřísluší jim však hlasovat.

Článek 3.4.

členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemného prohlášení
b) vyloučením člena
c) úmrtím
3.4.1.
zánik členství na základě písemného prohlášení nastává dnem doručení prohlášení spolku
3.4.2.
na základě podnětu kteréhokoli člena grémium projednává návrh na vyloučení jiného člena z důvodu:
a) jeho odsouzení pro trestný čin
b) hrubé porušení těchto Stanov nebo slibu člena Spolku
c) jiného závažného důvodu

Článek 3.5.

člen Spolku má především tato práva:
a) zúčastnit se všech akcí spolku (i jako kandidát)
b) volit a být volen do orgánů spolku
c) vznášet dotazy a podněty
d) být informován o dění spolku
e) navrhnout kandidáty na členství ve spolku

Článek 3.6.

Povinnosti člena:
a) podílet se na práci a rozvoji spolku
b) usilovat o upevnění dobrého jména Spolku a svou činností k tomu přispívat

Článek 3.7.

O čestném členství rozhoduje Grémium Spolku

Hlava IV – orgány a volby spolku

Článek 4.1.

Orgány Spolku jsou
a) grémium členů
b) předseda spolku

Článek 4.2.

Nejvyšším orgánem spolku je Grémium členů Spolku. Grémium schvaluje stanovy a volí předsedu.
Grémium svolává představenstvo. Grémium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Každý člen má jeden hlas.

Grémium členů schvaluje dvoutřetinovou většinou všech svých členů:
a) stanovy a jejich změny
b) sloučení s jinou organizací
c) změny názvu
d) zřízení hospodářských a jiných organizací a jejich zánik
e) návrh na vyloučení členů
f) zánik Spolku

Článek 4.3.

Statutárním orgánem je předseda Spolku. Předsedu volí grémium. Funkční období předsedy je deset let. Předseda jedná za spolek samostatně.

Hlava V – hospodaření spolku

Článek 5.1.

Spolek hospodaří z vlastních příjmů, z příjmů z podnikatelské činnosti, dotací darů a to na základě rozpočtu, který schvaluje předseda spolku. Dalším příjmem Spolku budou příjmy z vedlejší činnosti. Členské příspěvky stanoví předseda spolku vždy k 1.9. každého roku.
Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
O rozdělení zisku rozhoduje předseda spolku.

Článek 5.2.

O výši vstupních poplatků a jejich splatnost rozhoduje grémium členů.
O způsobu hospodaření a vypořádání rozhoduje předseda Spolku.

Článek 5.3.

Spolek může zřizovat hospodářské a jiné organizace v souladu s platným právním řádem.

Hlava VI – všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 6.1.

Spolek byl založen přípravným výborem na ustavující členské schůzi a to schválením stanovami.
Spolek jako právnická osoba vznikl dnem registrace stanov na Krajském soudu v Ústí nad Labem.

Článek 6.2.

Rozhodnutí ve spolku je přijato vyjádří – li s návrhem souhlas nadpoloviční většina přítomných

Článek 6.3.

Volby ve spolku jsou tajné, není-li grémiem rozhodnuto jinak. O ostatních otázkách se hlasuje veřejně, nerozhodne-li hlasující orgán jinak.

Článek 6.4.

Případné spory usilují všichni členové spolku řešit vzájemným jednáním a s cílem dohodnout spravedlivého uspořádání poměrů v zájmu spolku jako celku. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje o sporu s konečnou platností Grémium.

Článek 6.5.

První znění stanov bylo schváleno členy přípravného výboru 13.8.2015.

Členové přípravného výboru:

Jan Lorenc – zmocněnec oprávněn jednat jménem spolku

Lenka Halamová

Ing.Lucie Václavíková

Eva Sluková

Jan Halama – pokladník

Jan Lorenc – zmocněnec oprávněn jednat jménem spolku